MIDDELBURG - Woensdag 9 juni hebben de gemeente, politie, Belastingdienst, RUD Zeeland en Orionis Walcheren een gezamenlijke controle gehouden bij een aantal bedrijven op bedrijventerrein Arnestein in Middelburg. De controle was gericht op naleving van de geldende wet- en regelgeving en het aanpakken van ondermijnende criminaliteit. Deze keer bleef de actie niet beperkt tot Arnestein, maar is ook een bedrijf buiten Arnestein bezocht.

“Met deze acties willen we bereiken dat Arnestein een gezond bedrijventerrein blijft, waar ondermijnende criminaliteit zo veel mogelijk is uitgesloten. Op Arnestein moet iedereen de geldende wet- en regelgeving naleven, net als alle andere Middelburgse ondernemers en inwoners. Door deze acties zorgen we ervoor dat eerlijke bedrijven alle ruimte krijgen om te ondernemen op een plek waar ze met trots klanten en gasten kunnen ontvangen”, aldus burgemeester Harald Bergmann.

Een aantal van de bezochte bedrijven hadden het goed voor elkaar. Daar zijn dan ook geen overtredingen geconstateerd. Bij een aantal andere bedrijven was dat niet het geval. Gezien het resultaat van eerder gehouden controles en deze controle zullen er de komende tijd nog meer controles plaatsvinden op Arnestein en bedrijven buiten dit bedrijventerrein.

Resultaat controle
Tijdens de controle van gisteren zijn acht bedrijven onderzocht. Er zijn overtredingen geconstateerd en zaken die nader onderzoek vragen. Bijvoorbeeld:
- Diverse overtredingen en tekortkomingen van de milieu- en bouwregelgeving. In één geval was er sprake van een zodanige overtreding dat er een strafrechtelijke boete is opgelegd. Daarnaast wordt hiervoor een bestuurlijk handhavingstraject opgestart.
- Aanleiding voor drie vervolgonderzoeken door de Belastingdienst.
- Vijf bekeuringen voor verkeersovertredingen, waaronder het afslaan op een plaats waar dat niet is toegestaan.
- Aanleiding voor onderzoek naar twee Tozo regelingen (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers)

Naast bovenstaande zaken heeft de controle veel interessante informatie opgeleverd voor de diverse deelnemende partijen.

Waarop is gecontroleerd?
De gemeente heeft controles uitgevoerd op het gebied van bestemmingsplan en milieu- en bouwregelgeving. Ook is gecontroleerd op foutief geparkeerde voertuigen. De RUD Zeeland heeft gekeken naar de naleving van de milieuwetgeving. De Belastingdienst controleerde op administratieve verplichtingen zoals bewaar-, informatie- en factureringsplicht. Orionis Walcheren heeft gekeken naar de naleving van de Participatiewet en Tozo regelingen. Tot slot heeft de politie gelet op signalen van ondermijning en heeft opgetreden tegen strafbare feiten. Daarnaast hebben ze het in- en uitgaande verkeer van Arnestein gecontroleerd.

Ondermijning
Het is een taak van de overheid om erop toe te zien dat wet- en regelgeving wordt nageleefd en dat iedereen eerlijke kansen krijgt. De leefomgeving in onze gemeente moet veilig zijn en blijven. Wanneer vermoedens bestaan van bijvoorbeeld overtreding van wet- en regelgeving of uitkeringsfraude, is het aan de samenwerkende overheid om dit te controleren en hier bij misstanden iets aan te doen. Achter de schermen werken alle overheidspartners hier samen hard aan. Meestal is dat vrij onzichtbaar, behalve op dagen als deze, wanneer er een zichtbare actie is.

Ben je op een bedrijventerrein en zie je zelf iets merkwaardigs? Zijn de openingstijden beperkt, lijkt het meer op een ontmoetingsplek of zie je weinig klandizie? Meld het dan bij de politie door te bellen met 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.