MIDDELBURG - Het convenant Veerse Meer is getekend door wethouder Rutger Schonis van de gemeente Middelburg. Het convenant is opnieuw getekend voor een periode van 10 jaar en gaat over de samenwerking voor beheer en onderhoud van de recreatievoorzieningen in en om het Veerse Meer. Waterschap Scheldestromen, Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en de gemeenten Goes, Middelburg, Noord-Beveland en Veere zijn de partners in het Convenant.

Veerse Meer

Op 1 januari 2024 zal dit convenant ingaan en zal op 1 januari 2034 worden beëindigd. Rijkswaterstaat is de beheerder van het Veerse Meer, waarbij Waterschap Scheldestromen het beheer en het onderhoud uitvoert van de recreatievoorzieningen in en om het Veerse Meer.

De werkzaamheden bestaan onder meer uit het onderhoud van groen, steigers, oevers, wegen, (fiets) paden, parkeerterreinen, trailerboothellingen. Deze taken worden sinds 1999 door het Waterschap uitgevoerd, na de opheffing van het Recreatieschap Veerse Meer.

Bredere samenwerking

Voor het eerst tekenen Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer het convenant. Beide partijen zijn sinds een aantal jaar aangesloten bij de bestuurlijke overleggen, beleidsafspraken en uitvoerende werkzaamheden. Door de ondertekening zijn de afspraken formeel vastgelegd. Volgens de wethouder zal hierdoor de samenwerking worden versterkt en zijn er diverse onderwerpen waarin nog beter gezamenlijk opgetreden kan worden.

Het grootste deel van de uitvoerende werkzaamheden zal door Waterschap Scheldestromen worden uitgevoerd. De twee nieuwe partijen zijn daarin belangrijke samenwerkingspartners en logische partners. Hierbij is Rijkswaterstaat - als waterbeheerder en verantwoordelijke voor het scheepvaartverkeer - onder meer verantwoordelijk voor het waterpeil, vaarwegmarkering en waterkwaliteit.

Daarnaast is Staatsbosbeheer eigenaar en beheerder van eiland de Haringvreter en diverse natuurgebieden langs het Veerse Meer. Hierdoor worden taken uitgevoerd in het kader van natuur- en landschapsbeheer.

Periode van 10 jaar

Dijkgraaf Poppelaars van Waterschap Scheldestromen meldt hierbij dat het Waterschap samen met de 4 gemeenten en Staatsbosbeheer de handhaving uitvoert in het gebied. Zo is er onder meer een extra surveillance in de zomerperiode.

De kosten voor het beheer en onderhoud van de recreatievoorzieningen in en om het Veerse Meer. Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer verzorgen een bijdrage in natura middels uitvoerende werkzaamheden.

Het vorige convenant was in feite afgelopen per 1 januari 2019, maar daarna een aantal keren stilzwijgend verlengd. Door de ondertekening van het nieuwe convenant zijn de afspraken weer up-to-date. Dit is essentieel voor een effectief beheer en onderhoud. De partijen zijn enorm verheugd dat het convenant van kracht is voor de komende 10 jaar. Wethouder Schonis is van mening dat een langlopend akkoord een solide samenwerking aantoont en tevens een diep onderling vertrouwen.