MIDDELBURG - Op 17 februari jl. heeft de commissaris van de Koning alle Zeeuwse colleges en gemeenteraden dringend verzocht om bestaande locaties voor asielzoekers, als het ook maar enigszins kan, open te houden. Het college van burgemeester en wethouders heeft het besluit genomen de noodopvang in Studio A58 te verlengen tot 31 december 2024.

Vanwege de situatie in de wereld is er een blijvende vraag naar opvang. Daarom heeft de commissaris van de Koning een noodoproep gedaan en alle Zeeuwse gemeenten verzocht voor 17 maart met concrete voorstellen te komen.

Onverminderde hoge nood

In Studio A58 wonen op dit moment 170 asielzoekers sinds oktober 2021. De noodopvang in Studio A58 is bij collegebesluit op 3 augustus 2022 al een keer verlengd tot 1 december 2023. De reden voor de verlengingen zijn steeds gelegen in de onverminderde hoge nood aan opvangplaatsen in de asielketen.

Uitvoeringsagenda flexibilisering asielketen

In 2020 is de Uitvoeringsagenda flexibilisering asielketen vastgesteld. Op basis van deze agenda is in Zeeland het plan van aanpak Draagvlak asielopvang Zeeland opgesteld. In het voorjaar van 2021 hebben alle Zeeuwse gemeenten daarover een beginselbesluit genomen. Uitgangspunt daarin is dat er gezamenlijke afspraken worden gemaakt waarin wordt bepaald op welke wijze elke gemeente een bijdrage levert aan de opgave.

Deze afspraken zijn in het najaar van 2022 tot stand gekomen en in november aan de colleges en raden voorgelegd, waarna ze aan het Rijk zijn aangeboden. Het uitgangspunt bij deze afspraken was een opgave voor Zeeland van 814 opvangplaatsen voor asielzoekers met ingang van 1 januari 2023. Inmiddels is deze opgave bij brief van 29 november 2022 van de Staatsecretaris opgehoogd naar 1422 opvangplaatsen voor asielzoekers in Zeeland met ingang van 1 januari 2024.