MIDDELBURG - De Provincie Zeeland helpt gemeenten in het versnellen van hun woningbouwplannen. Ook is een miljoen euro geïnvesteerd om leegstaande panden weer geschikt te maken voor bewoning. En de Provincie draagt opnieuw bij aan de (bij)scholing van medewerkers in de bouw- en installatietechniek op het gebied van energietransitie.


Dinsdag 19 oktober 2021 besloten Gedeputeerde Staten over drie regelingen die duurzame woningbouw bevorderen en versnellen. Gedeputeerde Dick van der Velde: “Er moeten niet alleen meer woningen komen, maar vooral ook woningen waar in Zeeland behoefte aan is. Daarbij kijken we uitdrukkelijk ook naar mogelijkheden om bestaande panden te verbeteren. En met de huidige gasrekeningen wordt inzetten op energiebesparing alleen nog maar noodzakelijker. Het is goed dat we op al die fronten nu extra in kunnen zetten.”

De eerste regeling is ter bevordering van woningbouwplannen. Het tekort aan ambtelijke capaciteit of specifieke expertise bij gemeenten kan een knelpunt vormen bij het versnellen van woningbouwprojecten. GS hebben daarom nu een subsidieregeling opengesteld voor gemeenten om tijdelijke capaciteit of specifieke expertise hiervoor in te huren. GS hebben daarvoor een aanvraag gedaan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw. Er is 374.588 euro beschikbaar, gemeenten kunnen subsidie aanvragen tot 1 september 2022.

Regeling Hergebruik Leegstaande Panden (HELP)

Eén van de onderdelen van het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling is de

aanpak van leegstand in beeldbepalende panden en verbetering van woon- en leefkwaliteit in wijken en kernen. GS hebben 1.000.000,- euro uit de Regio Deal beschikbaar gesteld voor de regeling Hergebruik Leegstaande Panden. Inmiddels is het hele budget beschikt, waardoor 6 leegstaande kantoor- en winkelpanden gebruikt kunnen worden voor wonen. Met de 6 projecten worden 68 woningen gerealiseerd. De subsidieregeling Hergebruik Leegstaande Panden voor Wonen is een onderdeel van de Actielijn Innovatieve en flexibele woonvormen uit de Zeeuwse Woonagenda.

Trainingsprogramma energietransitiemaatregelen voor bouwers en installateurs

De energietransitie binnen de gebouwde omgeving komt langzaam op gang en kan alleen slagen als iedereen meedoet. Eén van de onderdelen hiervan is het verduurzamen van particuliere woningvoorraad. Vaak verloopt het eerst klantcontact via de onderhoudsmonteur of via bouw- en installatiebedrijven. Hebben zij voldoende kennis en informatie om goed te kunnen adviseren over verduurzaming? Bouwend Zeeland ontvangt een subsidie van € 234.500 van de Provincie uit de Regio Deal middelen van het Rijk voor een trainingsprogramma. Onderdeel van dit project is het opleiden van en vergroten van de kennis bij 200 tot 500 medewerkers van Zeeuwse bouw en installatiebedrijven van nieuwe technieken die bij het verduurzamen van woningen kunnen worden ingezet. Ook niet-leden van Bouwend Zeeland kunnen deelnemen aan de training.